© Copyright - EI-Technologies Mena, EI-Technologies Lebanon 2022